ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Πως μπορείτε να γίνετε Μέλος μας:
ND-Icons-02

Το Δίκτυο CSR HELLAS έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου και μέλη του μπορούν να αποτελέσουν μόνο νομικά πρόσωπα. Τα μέλη του κατατάσσονται σε Κύρια, Απλά και Συνδεδεμένα.

Τα Μέλη εγγράφονται ύστερα από έγκριση της αίτησης τους από το Δ.Σ. Η τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι: 1.200€ για τα Κύρια και 600€ για τα Απλά και Συνδεδεμένα μέλη.

ICON-main
ICON-simple
ICON-conn

Τα Κύρια Μέλη πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να απασχολούν πάνω από 20 εργαζομένους. Ο κύκλος εργασιών τους θα πρέπει να είναι min. €1,5εκ. ενώ θα πρέπει να παρουσιάσουν συγκεκριμένες δράσεις ΕΚΕ.
Η αίτηση εγγραφής τους θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο συστατικές επιστολές, από ήδη Κύρια Μέλη του CSR HELLAS.

Τα Απλά Μέλη θα πρέπει να μην πληρούν τις προϋποθέσεις των Κύριων Μελών και να έχουν αναπτύξει ή να ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις ΕΚΕ.

Τα Συνδεδεμένα Μέλη θα πρέπει να είναι συλλογικοί φορείς, οργανώσεις ή ΜΚΟ με στόχους σχετικούς με αυτούς του CSR HELLAS.

Τύποι Μελών
ND-Icons-01