ΠΡΟΤΥΠΑ

Το CSR HELLAS ενθαρρύνει τη χρήση προτύπων, τα κυριότερα των οποίων παρατίθενται ακολούθως, τα οποία διευκολύνουν την εφαρμογή των αρχών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, αλλά και οδηγούν στην υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης υπευθυνότητας στην επιχειρηματική λειτουργία.

Η σύγχρονη αντίληψη του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών που υιοθετούν τις πιο πάνω αρχές, θέτει μετρήσιμους δείκτες και κριτήρια, βάσει των οποίων εξασφαλίζεται η αποτύπωση του βαθμού αποτελεσματικότητας των σχετικών δράσεων. Μέσα από την εφαρμογή προτύπων, παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της αποδοτικότητας, όπως και η πληρέστερη και όσο το δυνατόν πιο κατανοητή απεικόνιση του βαθμού συνειδητοποίησης της ευθύνης των επιχειρήσεων για του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία.