ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDGs)

Το τμήμα στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών, στην αρχική έκθεση με θέμα την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Στόχων (SDGs), παρουσιάζει στοιχεία για κάθε έναν από τους 17 στόχους (SDGs). Η  δημοσίευση, ενημερώνονται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Μάιου του 2016, και παρέχει μια επισκόπηση από το περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ επισημάνει τις προκλήσεις και τα κρίσιμα κενά. Για κάθε στόχο, η έκθεση αναλύει 3 δείκτες από το παγκόσμιο πλαίσιο δείκτη, που επιλέγεται με βάση την υψηλότερη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Το πλαίσιο παγκοσμίων δεικτών SDG δημιουργήθηκε από την Inter-Agency και μια Ειδική Ομάδα για τους δείκτες SDG (IAEG-SDGs) και η 47η σύνοδος της Στατιστικής Επιτροπής του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2016, συμφωνήθηκε ως το «πρακτικό σημείο εκκίνησης» του πλαισίου αυτού. Ο κατάλογος των 231 δεικτών θα υπόκειται σε βελτιώσεις για τα επόμενα 15 χρόνια, αφού οι μέθοδοι και η διαθεσιμότητα των δεδομένων θα βελτιώνονται. Οι δείκτες θα ενημερώσουν την ετήσια Έκθεση Προόδου SDG του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της εφαρμογής της ατζέντας του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Έκθεση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2016 είναι μια ηλεκτρονική έκδοση της Έκθεσης Προόδου SDG του 2016, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο. Η έκδοση αυτή περιέχει περισσότερες πληροφορίες για ένα ευρύτερο κοινό και χρησιμοποιεί διαγράμματα και γραφικά που αντικατοπτρίζουν τα κενά και τις προκλήσεις.

Οι συγγραφείς σημείωσαν σχετικά με τις πηγές των δεδομένων που αποτελούν την βάση για την ανάλυση, ότι οι τιμές των περισσοτέρων δεικτών που παρουσιάζονται στην έκθεση, αντιπροσωπεύουν περιφερειακά ή/και υπό-περιφερειακά μακροοικονομικά μεγέθη. Επίσης, τα αριθμητικά στοιχεία υπολογίζονται από τα εθνικά δεδομένα που συλλέγονται από διεθνείς οργανισμούς, βάσει των αντίστοιχων εντολών τους και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, από τα εθνικά στατιστικά στοιχεία. Τέλος, τα εθνικά στοιχεία που παρέχονται στο διεθνές στατιστικό σύστημα, συχνά προσαρμόζονται για τη διεθνή σύγκριση.

Η Έκθεση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2016 σημειώνει ότι πολλά εθνικά στατιστικά συστήματα αντιμετωπίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλες προκλήσεις στην παρακολούθηση της προόδου των SDGs, για τον λόγο της πολυπλοκότητας των στόχων και των ελλείψεων των χωρών σε θέματα στατιστικής ικανότητας. Ως αποτέλεσμα, οι συγγραφείς εξηγούν, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με ορισμένες πτυχές της ζωής των ανθρώπων που παραμένουν «αόρατα», και πολλές αναπτυξιακές προκλήσεις που ακόμα δεν είναι εντελώς κατανοητές. Για την αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης, οι συγγραφείς τονίζουν διάφορες ανάγκες. Πρώτο, την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων πηγών δεδομένων και τεχνολογιών για την συλλογή δεδομένων. Δεύτερο, την ενσωμάτωση των διαφορετικών πηγών δεδομένων, μεταξύ των εταιρικών σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τρίτο, την ενσωμάτωση των γεω-χωρικών πληροφοριών και των στατιστικών στοιχείων για την παραγωγή μια σειράς από δείκτες.

Categories: SDGs.
Key Words: Συνεργασία για τους Στόχους.