ΤΑ SDGs ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ

Η ομάδα διαχείρισης του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (EMG) κυκλοφόρησε μια έκθεση σύνθεσης σχετικά με την σημασία της ορθής διαχείρισης των χημικών προϊόντων, συντείνοντας στην Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η έκθεση προσδιορίζει τρόπους που υπηρεσίες του ΟΗΕ, θα μπορούν να στηρίξουν τα Κράτη Μέλη στην αντιμετώπιση των χημικών και διαχείριση των χημικών αποβλήτων, καθώς και την διασφάλιση της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που σχετίζονται με την εξάλειψη της φτώχειας, την βιοποικιλότητα, την γεωργία, την υγεία, το νερό, την απασχόληση και την βιώσιμη εκβιομηχάνιση.

Το EMG είναι ένας φορέας του ΟΗΕ, δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα συντονισμού για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Η έκθεση με τίτλο «Ηνωμένα Έθνη και Ορθή Διαχείριση Χημικών: Συντονισμός Παράδοσης για τα Κράτη Μέλη και την Βιώσιμη Ανάπτυξη», απεικονίζει τον ρόλο της σωστής διαχείρισης των χημικών προϊόντων στην αναπτυξιακή ατζέντα. Η έκθεση περιγράφει διεθνείς διαδικασίες, συμφωνίες και πρωτοβουλίες για την διαχείριση χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας και την δράση περισσότερων από 30 οργανισμών του ΟΗΕ. Επίσης, η έκθεση ανακάλυψε ότι υπάρχει ποικιλομορφία τεχνογνωσίας για την σωστή χρήση χημικών ουσιών, μέσα στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει χαμηλή διάδοση του θέματος συνολικά, γεγονός που δηλώνει την ανάγκη για ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων, ώστε να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η έκθεση προτείνει ευκαιρίες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της προβολής της σωστής χρήσης των χημικών προϊόντων, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, με αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων σχετικά με τις χημικές ουσίες.

Επιπρόσθετα, η έκθεση προτείνει την εξέταση και την ανάπτυξη δεσμών με πρωτοβουλίες για την πράσινη οικονομία και μια πιο καθαρή παραγωγή; τον εντοπισμό και την προώθηση των πλεονεκτημάτων μιας μεγαλύτερης δια-τομεακής εναρμόνισης για την διαχείριση χημικών ουσιών; προσκαλώντας άλλους τομείς σε σχετικές συνεδριάσεις. Πρόσθετες συστάσεις επικεντρώνονται στην προετοιμασία μιας λεπτομερής αξιολόγησης των συνεισφορών των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών στην Στρατηγική Προσέγγιση για την Διεθνή Διαχείριση Χημικών Ουσιών (SAICM) και στην περαιτέρω προώθηση του συντονισμού και των συνεργειών σε πολλαπλά επίπεδα.

Η έκθεση αυτή είναι ένα αποτέλεσμα της ομάδας διαχείρισης του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (EMG) η οποία δημιουργήθηκε το 2014, ως αποτέλεσμα στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (UNCSD/ Rio+20) με στόχο την αύξηση της προτεραιότητας διαχείρισης των χημικών ουσιών στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, την προώθηση της ενσωμάτωσης της διαχείρισης των χημικών προϊόντων στο σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την ενίσχυση του προφίλ των χημικών ουσιών και αποβλήτων στις συζητήσεις για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Categories: GC, SDG 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή, SDGs, ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ, and ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Βιοποικιλότητα, Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, and Συνεργασία για τους Στόχους.
Κλάδος: Παραγωγή Καυσίμων και Υποπροϊόντων, Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, and Χημική Βιομηχανία.