ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ SDGs

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP), το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), το Κέντρο Columbia για την Βιώσιμη Επένδυση (CCSI) και το Δίκτυο για Λύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN), έχουν κυκλοφορήσει την τελική έκδοση ενός «Άτλαντα», ο οποίος χαρτογραφεί πώς ο τομέας των ορυχείων και η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στις πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες. Η Λευκή Βίβλος, με τίτλο «Χαρτογράφηση της Εξορυκτικής Βιομηχανίας για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Ο Άτλαντας», περιγράφει παραδείγματα καλής πρακτικής, γνώσης και πόρους στον τομέα της εξόρυξης που θα μπορούσαν να αναπαραχθούν ή να αναβαθμιστούν για να υποστηρίξουν τους στόχους (SDGs).

Το Δίκτυο για Λύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN) και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν μια έκθεση με θέμα την δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2016. Οργανισμοί και ιδιώτες κατέθεσαν εκατοντάδες σχόλια, τα οποία αντικατοπτρίζονται σε αυτή την έκθεση. Επίσης, η έκθεση αυτή αντιπροσωπεύει τις πρόσωπο με πρόσωπο συζητήσεις ανάμεσα σε ποικίλες ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών. Ο Άτλαντας, έχει ως στόχο να αυξήσει την κατανόηση της σχέσης μεταξύ της εξορυκτικής βιομηχανίας και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δίνονται από την εξορυκτική βιομηχανία και να προωθήσει τον διάλογο και την συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Η έκθεση επισημαίνει τρία γενικά συμπεράσματα, τα οποία οι συγγραφείς προτείνουν ότι μπορούν να ενθαρρύνει την δράση, την περεταίρω έρευνα και την συζήτηση. Πρώτο, η έκθεση υπογραμμίζει την ευκαιρία και την δυνατότητα της εξορυκτικής βιομηχανίας να συμβάλει θετικά σε κάθε ένα από τους 17 στόχους (SDGs). Δεύτερο, η έκθεση δείχνει πως η βιομηχανία εξόρυξης μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εξασφαλίζει κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Τέλος, η έκθεση αναγνωρίζει τις προκλήσεις για την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης και συνιστά ότι η βιομηχανία εξόρυξης μπορεί να αναβαθμίσει την εμπλοκή, την εταιρική σχέση και τον διάλογο με άλλους τομείς της βιομηχανίας και των ενδιαφερόμενων μερών.

Ο Άτλαντας, περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για κάθε ένα από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), εξετάζοντας το πώς η βιομηχανία εξόρυξης μπορεί να συμβάλει σε αυτόν τον στόχο μέσω των πράξεων και την συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης περιλαμβάνει γραφικά που δείχνουν ευκαιρίες για την ενσωμάτωση των στόχων στις βασικές επιχειρηματικές ευκαιρίες του τομέα των ορυχείων και στις ευκαιρίες για συνεργασία και πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, ο πρώτος στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs 1), για τον μηδενισμό της φτώχειας, η έκθεση υπογραμμίζει τις ευκαιρίες για την εξορυκτική βιομηχανία να ενσωματώσει την δημοσιοποίηση για ίσες ευκαιρίες εργασίας, τη διατήρηση της πρόσβαση της γης και άλλων δράσεων μέσα στις βασικές δραστηριότητες της και να συνεργαστεί για τον έλεγχο των πόρων, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια και να υποστηρίξει επιλογές ζωής χωρίς τις εξορύξεις.

Categories: GC-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, SDGs, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, and ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, Μηδενική Φτώχεια, and Συνεργασία για τους Στόχους.
Κλάδος: Βιομηχανικά Μέταλλα & Ορυχεία and Εξόρυξη.