ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Στo International Union for Conservation of Nature (IUCN), η World Conservation Congress (WCC), που αποτελείται από 11 οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία της βιοποικιλότητας, ανακοίνωσε μια εταιρική σχέση για τον εντοπισμό, την χαρτογράφηση, την παρακολούθηση και την προστασία των Βασικών Περιοχών Βιοποικιλότητας (Key Biodiversity Areas – KBAs), με δέσμευση των ΗΠΑ, για επένδυση $15 εκατομμυρίων για τα επόμενα 15 χρόνια. Η IUCN ξεκίνησε ένα σχετικό παγκόσμιο πρότυπο για την ταυτοποίηση των KBAs, σε συνεργασία με εκατοντάδες εμπειρογνώμονες και φορείς λήψης αποφάσεων.  Το πρότυπο αυτό αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη της βιοποικιλότητας που σχετίζεται με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), συγκεκριμένα SDG14 («Ζωή στο Νερό») και SDG15 («Ζωή στην Στεριά»), και της Σύμβασης για τους Στόχους Βιοποικιλότητας AICHI (Convention on Biodiversity –CBD- Aichi Biodiversity Targets).

Η σύμπραξη για τους KBAs εντοπίζει και παρακολουθεί τοποθεσίες, όπως την BirdLife International για τα 13,000 Σημαντικά Πουλιά και Περιοχές Βιοποικιλότητας (IBAs) και την  Critical Ecosystem Partnership Fund’s (CEPF), που εντόπισε πάνω από 6000 ΚΒΑs σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάνω από 18,000 ΚΒΑs σε παγκόσμιο και περιφερειακό εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν μέσω πρωτοβουλιών σαν αυτές. Η νέα σύμπραξη για τις Βασικές Περιοχές Βιοποικιλότητας στοχεύει να ενώσει αυτές τις προσπάθειες σε ένα ενιαίο πλαίσιο ΚΒΑ και να επεκτείνει το δίκτυο της ΚΒΑ για την κάλυψη άλλων οικοσυστημάτων και ειδών. Μέσω της σύμπραξης, οι οργανώσεις θα κινητοποιήσουν τεχνογνωσία και πόρους για περαιτέρω εντοπισμό και χαρτογράφηση KBAs σε όλο τον κόσμο, θα παρακολουθούν για εντοπισμό απειλών, έτσι ώστε να δράσουν κατάλληλα με ενέργειες για διατήρηση. Οι εταίροι θα συμβουλεύουν τις κυβερνήσεις σχετικά με δράσεις για την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών και θα συνεργάζονται με ιδιώτες για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους στην φύση.

Categories: SDG 14: Ζωή στο νερό, SDG 15: Ζωή στη στεριά, SDGs, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, and ΠΡΟΤΥΠΑ.
Key Words: Βιοποικιλότητα, Ζωή στη στεριά, and Ζωή στο Νερό.