ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η “ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 2016”

To UN Environment Program-World Conservation Monitoring Centre (UNEP- WCMC) και η Διεθνής Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης (IUCN), δημιούργησαν την Έκθεση της Προστασίας του Πλανήτη 2016, στο World Conservation Congress της IUCN. Η έκθεση περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κατάστασης του παγκόσμιου δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ ή Protected Areas-PA) και εξετάζει πως οι ΠΠ συμβάλλουν στην επίτευξη του Στρατηγικού Σχεδίου της Σύμβασης για την Βιοποικιλότητα (CBD) και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Η έκθεση διαπιστώνει ότι σχεδόν το 15% του παγκόσμιου εδάφους και το 10% των χωρικών υδάτων θεωρούνται ως ΠΠ, ενώ και η κάλυψη των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (marine protected areas-MPAs) αυξήθηκε περίπου κατά 300% τα τελευταία δέκα χρόνια. Επίσης, αναφέρει ότι οι Στόχοι Βιοποικιλότητας AICHI (AICHI Biodiversity Targets), έχουν ως στόχο να διατηρηθεί το 17% των παγκόσμιων ΠΠ μέχρι το 2020.

Η πιο πάνω έκθεση τονίζει παράλληλα κενά στην προστασία τους, επισημαίνοντας την μειωμένη εκπροσώπηση των βασικών ειδών και οικοσυστημάτων, καθώς και την ανεπαρκή διαχείρισή τους. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι οι ΠΠ καλύπτουν λιγότερο από το 20% των βασικών ειδών βιοποικιλότητας του πλανήτη ενώ λιγότερες από το 20% των χωρών έχουν αξιολογήσει τη διαχείριση των ΠΠ τους μέσω του πλαισίου αξιολόγησης ΠΠ (Management Effectiveness Assessments -PAME).

Τέλος, η έκθεση συνιστά πως οι επενδύσεις στην προστασία των ΠΠ, είναι δυνατό να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των Στόχων 13, 14, 15 Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να ανασταλεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, να ενισχυθεί η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και των δασών, να ελέγχονται τα είδη εισβολείς, να αντιμετωπισθεί η κλιματική αλλαγή, να βελτιωθεί η ασφάλεια των τροφίμων και του νερού, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές και να διατηρηθούν οι παραδοσιακές γνώσεις.

Categories: SDG 14: Ζωή στο νερό, SDG 15: Ζωή στη στεριά, SDGs, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ, and ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Key Words: Βιοποικιλότητα, Δράση για το Κλίμα, Ζωή στη στεριά, and Ζωή στο Νερό.