ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ SDGs

Η ολοκλήρωση του πρώτου έτους εφαρμογής της Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030 ολοκληρώθηκε  καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, το τεχνικό έργο του ΟΗΕ πρέπει να συνεχιστεί έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί  και συμφωνηθεί ο τρόπος μέτρησης της προόδου σχετικά με τους παγκόσμιους δείκτες που αφορούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει την διαβούλευση για επιλεγμένους δείκτες αναθέτοντας σε  μια δομή ή υπηρεσία το έργο της συλλογής και υποβολής δεδομένων, υιοθετώντας παράλληλα μια συμφωνημένη μεθοδολογία,, που θα περιλαμβάνει δεδομένα και για τη συγκέντρωση πόρων που θα συμβάλουν στην αύξηση της έκταση των δεδομένων κάλυψης αλλά και της δόμησης της μεθοδολογίας. Την ίδια στιγμή, καθώς πρόκειται για ένα έργο σε εξέλιξη, πολλά κράτη μέλη έχουν αναλάβει εθνικές πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση των SDGs και την ενσωμάτωσή τους στις εθνικές διαδικασίες πολιτικής συμπεριλαμβανομένου  και του προϋπολογισμού.

Μετά το πέρας της 47ης συνόδου το Μάρτιο του 2016, η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών αποδέχθηκε το προτεινόμενο πλαίσιο για τους SDGs, που υποβλήθηκε από την υπηρεσιακή και εξειδικευμένη ομάδα για τους SDGs (Interagency and Expert Group on SDGs- IAEG-SDGs) ως «ένα πρακτικό σημείο εκκίνησης», η οποία θα συνεχίσει να εξειδικεύεται κατά τα επόμενα χρόνια. Σε εκείνη την σύνοδο, όπου αντιπροσωπείες,

περιλαμβανομένων πολιτικών καθώς και τεχνικών εκπροσώπων, τα Κράτη Μέλη κλήθηκαν και συμφώνησαν να κρατήσουν μακριά από το πλαίσιο των Στόχων σχόλια που σχετίζονται με την ίδια την πολιτική τουλάχιστο μέχρι η IAEG-SDGs να ολοκληρώσει ζητήματα ε τεχνικών θεμάτων, υποβάλλοντας τις προτάσεις  της, ενδεικτικά για δέκα δείκτες. Το τεχνικό έργο περιλαμβάνει την κατανομή των δεικτών σε τρεις κατηγορίες, με κατάταξη ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι μια συμφωνημένη μεθοδολογία, καθώς και με την έκταση της διαθεσιμότητας των δεδομένων, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ενός οργανισμού στερητικής ελευθερίας ή υπευθύνου για τη συλλογή δεδομένων και υποβολής τους.

Η Στατιστική Επιτροπή ζήτησε από την IAEG-SDGs να επανεξετάσει αμέσως το πλαίσιο των δεικτών με βάση αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα, αφήνοντας περισσότερο πολιτικά αμφιλεγόμενους δείκτες σε μεταγενέστερο στάδιο. Η IAEG-SDGs στη συνέχεια καταρτίζει τον κατάλογο των 10 δεικτών, μαζί με μια προτεινόμενη βελτίωση για το καθένα, και τις δημοσιοποίησε μέσω Ανοικτής Διαβούλευσης, στις 19 με 29 Σεπτεμβρίου, 2016.

Η Ανοικτή Διαβούλευση σχετικά με τους 10 δείκτες συνεχίζει την ουσιαστική εμπλοκής της σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων εθνικών στατικών υπηρεσιών (national statistical offices – NSOs), Κρατών Μελών, Ακαδημαϊκής κοινότητας και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που χαρακτηρίζει την ταυτοποίηση του πλαισίου δεικτών, καθώς και την διαδικασία της Ατζέντας του 2030. Αντίστοιχες διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης θα συνεχιστούν, ιδιαίτερα όσο οι φορείς των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την αξία των δεδομένων που δημιουργούνται από τους πολίτες, και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που το αναγνωρίζουν ως ένα τρόπο για να απαιτήσουν λογοδοσία από τους στατιστικούς εμπειρογνώμονες και τις οργανώσεις τους.

Τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαβούλευσης, που αποτελούνται από 200 απαντήσεις, συντάχθηκαν και δημοσιεύτηκαν διαδικτυακά εδώ. Η IAEG-SDGs, θα επανεξετάσει και συμφωνήσει σχετικά με την τελειοποίηση των 10 δεικτών στην 4η συνάντησή της στην Γενεύη, στις 15-18 Νοεμβρίου, 2016: οι 2 πρώτες μέρες θα περιλαμβάνουν μόνο μέλη της IAEG-SDGs, και ακολούθως μετά από συναίνεση τους θα πραγματοποιηθεί ολομέλεια στις 17-18 Νοεμβρίου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή η IAEG-SDGs θα ολοκληρώσει επίσης το δυαδικό σύστημα και θα επιλέξει τους οργανισμούς που θα ασχολούνται με τη συγκέντρωση δεδομένων για τους δείκτες. Το αναθεωρημένο πλαίσιο για τους δείκτες θα υποβληθεί στη Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για υιοθέτηση στην 48η Σύνοδο το Μάρτιο του 2017. Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί στατιστικής  εργάζονται για να βελτιώσουν τους δείκτες, για τους οποίους είναι επικεφαλής, συχνά σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Categories: CSR Int'l News, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.