ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το νέο κύκλο του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας – Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση» ξεκίνησε.

Το Πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στις 2 Μαΐου 2017, διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα, με διάρκεια επτά (7) εβδομάδες, το οποίο επιδιώκει να παρέχει προς τους εκπαιδευόμενους την δυνατότητα  να κατανοήσουν τις έννοιες και το κανονιστικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στη συνέχεια να  μεταδώσει προς αυτούς  βασικά εργαλεία και μεθόδους για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους ώστε να αντιμετωπίσουν ανάλογα φαινόμενα. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα έχει δομηθεί σε 7 εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 80 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί σε 7 εκπαιδευτικές εβδομάδες. Κάθε εκπαιδευτική εβδομάδα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το εκπαιδευτικό υλικό που αντιστοιχεί σε αυτήν, καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης και η σχετική βιβλιογραφία.

Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τον εισηγητή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα (forum). Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της 2ης και της 6ης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις ή δια ζώσης συναντήσεις (μία κάθε φορά) με τον εισηγητή του Προγράμματος, οι οποίες θα βιντεοσκοπηθούν για όσους συμμετέχοντες δεν μπορούν να παρευρεθούν. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και συνεργασίας με τον εισηγητή. Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

 Περαιτέρω, κατά την διάρκεια της 4ης και της 6ης εκπαιδευτικής εβδομάδας, οι συμμετέχοντες εξετάζονται γραπτώς στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος που τους ανατίθεται ηλεκτρονικά με βάση το υλικό των προηγούμενων διδακτικών εβδομάδων. Η περίοδος υποβολής των απαντήσεων είναι 15 ημέρες. Τα χρονοδιαγράμματα ανακοινώνονται, εγκαίρως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0% έως 100%. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Κανονιστικής Συμμόρφωσης πραγματοποιείται σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

H περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017.

Categories: CSR News from Greece and ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.
Key Words: Εξ' Αποστάσεως, Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, and Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας.