HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Από τις 10 έως τις 19 Ιουλίου πραγματοποιείται στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη η διάσκεψη του  High-Level Political Forum (HLPF) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη συμμετοχή αντιπροσώπων και από τις 193 χώρες που συνυπέγραψαν, το 2015, την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ. Κατά την διάρκεια της δεύτερης και τρίτης μέρας (11&12/07) του HLPF 2017, οι αντιπρόσωποι επανεξέτασαν την εκτέλεση τεσσάρων στόχων: SDG 1 (μηδενική φτώχεια),  SDG 2(μηδενική πείνα), SDG 3(καλή υγειά και ευεξία) και SDG 5 (ισότητα των φύλων).

 

Οι συμμετέχοντες πρότειναν να επιταχυνθούν οι δράσεις που αναλαμβάνονται για τον SDG 1 συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασης σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας των διαδικασιών καλλιέργειας, κάνοντας την γεωργία πιο επικερδή. Παράλληλα, στο επίκεντρο τέθηκε η ανάγκη υποστήριξης για λήψη αποφάσεων δημοκρατικά η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση.

 

Μεταξύ των αξιολογήσεων που αναφέρθηκαν σχετικά με την εξέλιξη εφαρμογής του Στόχου 1, αξίζει να αναφερθούν οι ακόλουθες: 3/4 ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων ακόμη ζουν σε μη βιώσιμες συνθήκες. Ωστόσο αυτοί που παραμένουν φτωχοί είναι και αυτοί που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμες ή βρίσκονται σε σύγκρουση με άλλες χώρες ή έχουν υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών. Καθώς η πλειοψηφία των πληθυσμών αυτών βρίσκονται σε χώρες της Ασίας ή της Υποσαχάριας Αφρικής. H Κίνα δεσμεύτηκε να υποστηρίξει 7 εκατομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους μέχρι το 2020. Μεταξύ των προτάσεων που αναφέρθηκαν για την άμεση βελτίωση ήταν οι εξής:

 • ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές
 • ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
 • προώθηση των δικτύων ηλεκτρονικού εμπορίου σε χωριά
 • βελτίωση της πρόσβασης στη γη και την ασφάλεια της κατοχής της
 • ανάπτυξη της γεωργία
 • εξασφάλιση της λήψη δημοκρατικών αποφάσεων
 • αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και προτεραιότητα στην εκπαίδευση

 

Για τον Στόχο 2, οι αντιπρόσωποι τόνισαν μεταξύ άλλων την:

 • αξία εξασφάλισης των δικαιωμάτων πρόσβασης στους φυσικούς πόρους για τους φτωχούς
 • ανάπτυξη αγορών σχετικών με τις υποδομές  την ανταπόκριση στις κλιματικές αλλαγές
 • υποστήριξη της εκπαίδευσης
 • προώθηση της τοπικής καινοτομίας για τη βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών πόρων
 • ανάπτυξη θεσμικών πλαισίων
 • υιοθέτηση εθνικών πολιτικών χωρίς διακρίσεις και διατομεακών διαρθρώσεών για την εξασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε τροφή; θέτοντας τους μικροκαλλιεργητές στο επίκεντρο της πολιτικής γύρω από τα τρόφιμα
 • εξάλειψη των οικονομικών και εμπορικών στρεβλώσεων συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων γεωργίας και αλιείας
 • βελτίωση της ισότητας των δύο φύλων
 • υποστήριξη των παρεμβάσεων που προέρχονται από τους άμεσα εμπλεκόμενους και ωφελούμενους
 • αντιμετώπιση του υποσιτισμού μέσω πρωτοβουλιών συμπεριλαμβανομένης της χειραφέτησης των γυναικών στη διαχείριση των φυσικών πόρων

 

Συνεχίζοντας με τον Στόχο 3, οι αντιπρόσωποι ανέδειξαν την ανάγκη για εστίαση των προσπαθειών με στόχο την :

 • διασφάλιση της ισότητας σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
 • αποτελεσματική αντιμετώπιση  σχετικών μελλοντικών προκλήσεων την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων και κλάδων υγείας
 • αξιοποίηση πρακτικών προσεγγίσεων της βιοϊατρικής καινοτομίας
 • υιοθέτηση στρατηγικών για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης
 • ισχυροποίηση της πολιτικής βούλησης και την ανάγκη συνοχής των πολιτικών και επενδύσεων στην υγεία
 • βελτίωση των προσπαθειών αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αιτιών της φτώχειας μέσω προσπάθειας μεταρρύθμισης της παγκόσμιας οικονομικής τάξης
 • κάλυψη του πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της κατανόησης των καθοριστικών κοινωνικών παραγόντων συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και του αναλφαβητισμού
 • ενίσχυση της προσπάθειες αντιμετώπισης της αντιμικροβιακής αντοχής και τη διεύρυνση  της διεπιστημονικής συνεργασίας στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και θεραπειών

 

Τέλος για τον Στόχο 5, οι αντιπρόσωποι τόνισαν την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την:

 • εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των γυναικών
 • καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας
 • νομική αναγνώριση των δικαιωμάτων γης των γυναικών
 • διασφάλιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων
 • υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την πρόληψη της βίας λόγω φύλου
 • αύξηση των ποσοστών εγγραφής στα σχολεία
 • αύξηση της εκπροσώπησης στον νομοθετικό τομέα
 • προώθηση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • ενθάρρυνση των φιλικών, προς τους νέους, υπηρεσιών υγείας και την εξασφάλιση νομικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Categories: ΝΕΑ CSR HELLAS.
Κλάδος: Εκπαίδευση.