Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Growing on Ethics» / «Last Call to Action for Europe 2020

Το Δίκτυο CSR HELLAS, συμπληρώνοντας φέτος τα 15 χρόνια λειτουργίας του, διοργανώνει στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 με διάρκεια 09:00 – 14:30 και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, καθώς και της Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), μεγάλο Συνέδριο για την ΕΚΕ με τίτλο: «Growing on Ethics» / «Last Call to Action for Europe 2020».

Το Συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικότητας το οποίο επιδιώκει νασυνδυάσει τη μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη κερδοφορία των επιχειρήσεων με τη δεοντολογική συμπεριφορά και τους ευρύτερους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει τέσσερις Ενότητες, με τη μορφή ανοικτής συζήτησης από panel σχολιαστών, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση συντονιστή, θα αναπτύξουν θέσεις και απόψεις και θα συμμετάσχουν σε μεταξύ τους διάλογο, ανοικτό και στους λοιπούς συμμετέχοντες στο Συνέδριο.

Οι ομιλητές και συντονιστές θα είναι εξέχουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές προσωπικότητες όπως εκπρόσωποι του CSR Europe, του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nation Global Compact, UNGC) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και προσωπικότητες από τη χώρα μας ή/και εκπρόσωποι των επιχειρήσεων-μελών του Δικτύου CSR HELLAS.

Τα ειδικότερα θέματα που θα απασχολήσουν κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες του Συνεδρίου είναι:

1)   Ηγεσία και Επιχειρηματική Ηθική:

  • η Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020 (Enterprise Manifesto 2020) και οι στόχοι της,
  • το Σχέδιο Δράσης του Δικτύου CSR HELLAS, και τα αποτελέσματα του συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς πόρους έργου Growing on Ethics το οποίο, με συντονιστή το Δίκτυο CSR Hellas, υλοποιήθηκε από πέντε ακόμη διακρατικούς εταίρους.

2)    Διαφάνεια & Ανθρώπινα Δικαιώματα:

  • η ευρωπαϊκή Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών,
  • ειδικότερα ζητήματα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
  • σχετικά με το θέμα εργαλεία και προϊόντα του προγράμματος Growing on Ethics.

3)    Καινοτομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη:

  • προγράμματα προσανατολισμένα σε θέματα Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης,
  • ειδικές πρωτοβουλίες και προγράμματα που υλοποιούνται στα πλαίσια αφενός μεν της κυκλικής οικονομίας (circular economy) αφετέρου δε της δημιουργίας βιώσιμων πόλεων (sustainable cities).

4)    Απασχολησιμότητα, Δεξιότητες & Προσόντα:

  • προγράμματα και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των εργαζομένων

Στο πλαίσιο της τέταρτης Ενότητας, θα πραγματοποιηθεί, επίσης, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και ητελετή βράβευσης των νικητών του 2ου Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» του Δικτύου CSR HELLAS.

Το Συνέδριο θα παρακολουθήσουν ανώτερα και ανώτατα στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο, εκπρόσωποι εθνικών και ευρωπαϊκών επιχειρηματικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της Πολιτείας, της Κοινωνίας των Πολιτών κ.ά.

Ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας και στη μετάδοση της πληροφορίας!

Categories: ΝΕΑ CSR HELLAS.