Ε.Κ.Ε και ΜμΕ

ekdoseis-2016-06

Ο δρόμος για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το συγκεκριμένο ενημερωτικό φυλλάδιο σχεδιάστηκε με στόχο να περιγράψει συνοπτικά τη σημαντικότητα της ΕΚΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσει (ΜμΕ).

Η έκδοσή του αποτελούσε μέρος του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχο είχε την αποτελεσματική διάχυση και διάδοση της έννοιας και των αρχών της ΕΚΕ στις ΜμΕ.

Categories: ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
Έτος: 2004.