ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 50+ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ekdoseis-2016-05

Ο πρώτος κατάλογος καλών πρακτικών είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, στην οποία συνέβαλαν καθοριστικά τα μέλη του Δικτύου CSR HELLAS. Σκοπός της έκδοσης είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της έννοιας και των αρχών της ΕΚΕ, τα οποία απαντώνται σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα αφορούν:

  • στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και σε πολιτικές για το Ανθρώπινο Δυναμικό,
  • στο περιβάλλον της αγοράς και σε πολιτικές για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές,
  • στο εξωτερικό περιβάλλον και σε πολιτικές για τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία με την ευρύτερη έννοια,
  • στο φυσικό περιβάλλον και την προστασία του.

Η παρουσίαση αυτών των πρακτικών αποσκοπεί στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και φορέων σχετικά με της αρχές της ΕΚΕ, την ενσωμάτωσή τους στην οργανωτική και λειτουργική δομή των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και την πρακτική εφαρμογή τους σε επιμέρους τομείς επιχειρηματικής δράσης. Ο κατάλογος ακολουθεί τη δομή ενός οδηγού καλών πρακτικών, με στόχο να αποτελέσει εργαλείο ανταλλαγής ιδεών, αλλά και μεταφοράς εμπειριών και μάθησης, για όλες τις επιχειρήσεις, τόσο για εκείνες που ήδη αναπτύσσουν σχετικές πρωτοβουλίες, όσο και για εκείνες που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον.

Categories: ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
Έτος: 2011.