ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

0
Οργανισμοί-Μέλη
0
Χρόνια Λειτουργίας
0
Εκπρόσωποι Μελών

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις κάθε μέλος εκπροσωπείται από ένα άτομο.

Σήμερα συμμετέχουν περισσότεροι από 500 Γενικοί Διευθυντές επιχειρήσεων, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Εταιρικών Υποθέσεων και Δημοσίων Σχέσεων, Εκπρόσωποι Φορέων. Όλοι μαζί αποφασίζουν για την πραγματοποίηση των στόχων του δικτύου CSR HELLAS σε τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τριετή θητεία. Συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό των δράσεων του Δικτύου και την επίβλεψη της εφαρμογής τους.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Είναι τριμελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει τριετή θητεία.
Ελέγχει τα πεπραγμένα του Δικτύου τόσο από πλευράς Δράσεων όσο και από πλευράς Εξόδων.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΛΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.Β.Ε.Α.

ΠΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

ΣΕΒ

ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ

ΜΕΛΟΣ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

ΜΕΛΟΣ

GRANT THORNTON A.E.

ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΜΕΛΟΣ

McCAIN HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ CSR HELLAS

Την ομάδα στελεχών του δικτύου, συνθέτουν πέντε (5) εργαζόμενοι οι οποίοι διαχειρίζονται έργα και παράλληλα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές εργασίες του γραφείου. Επίσης, φροντίζουν για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των επί μέρους δράσεων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ

Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υπεύθυνος Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Project Manager

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ CSR HELLAS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΧΡΗΣΗ 2012
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗ 2013
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗ 2014
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗ 2015
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗ 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗ 2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ