ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Όραμά Μας

Όραμα του Δικτύου CSR Hellas είναι η βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας συνολικά, μέσω της ενσωμάτωσης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αποστολή του Δικτύου CSR Hellas είναι, η αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η Αποστολή Μας

Οι Στόχοι Μας

  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κοινών δράσεων μεταξύ των μελών του, για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών αναγκών.
  • Η συστηματική και οργανωμένη πληροφόρηση για τις εξελίξεις σε θέματα ΕΚΕ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του.
  • Η προώθηση συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
  • Η αύξηση των μελών του.