ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η βελτίωση του επιπέδου ωριμότητας των επιχειρήσεων-μελών και των στελεχών τους στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας (ΥΕ) αποτελεί κύρια προτεραιότητα του CSR HELLAS.

Το μοντέλο παροχής υπηρεσιών, που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό, αποσκοπεί στην  περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων, των προσόντων και ικανοτήτων των στελεχών τους, με ζητούμενο την ενίσχυση της δυνατότητας εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων στην πράξη και διάχυσης των θετικών αποτελεσμάτων στο σύνολο των αλυσίδων αξίας τους και με απώτερο στόχο τη βελτίωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους επιδόσεων.

Περισσότερα...
Διαβούλευση - Διάγνωση - Ανάπτυξη ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Περισσότερα...
Σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδοΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Περισσότερα...
Συναντήσεις μελών - Συμμετοχή σε προγράμματα - Εκπαιδευτικά Εργαλεία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
1st-step

Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη

Το CSR HELLAS αναλαμβάνει την οργάνωση και συντονισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε στενή συνεργασία με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση-μέλος.

Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή ουσιαστικής ανατροφοδότησης και χρήσιμων σχολίων και ιδεών σχετικά με τη στρατηγική ΕΚΕ και ΥΕ της επιχείρησης-μέλους.

Η διαδικασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • εντοπισμό των ενδιαφερόμενων μερών,
  • ενέργειες επικοινωνίας προετοιμασίας και συντονισμού,
  • διοργάνωση ολοήμερης συνάντησης εργασίας,
  • ανάπτυξη απολογιστικής έκθεσης συμπεριλαμβανομένων προτάσεων βελτίωσης.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τον ανεξάρτητο ρόλο του το CSR HELLAS μπορεί να είναι ο κατάλληλος ειδικός συνεργάτης στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας.

2nd-step

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Το CSR HELLAS διοργανώνει ειδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις, που σχεδιάζονται σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σε συγκεκριμένα θέματα  (π.χ. Υπεύθυνη Ηγεσία, Έγκαιρες Πληρωμές, Ισορροπία Εργασιακής-Προσωπικής Ζωής, κ.α.), τα οποία σχετίζονται με το επιχειρηματικό μοντέλο ή τον κλάδο δραστηριότητας ή τις συγκεκριμένες συνθήκες γεωγραφικές, κοινωνικές ή άλλες. Επιπλέον και εφόσον κριθεί απαραίτητο, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με προσαρμοσμένες έρευνες και εκθέσεις στα συγκεκριμένα θέματα ΕΚΕ που έχουν επιλεγεί, συμπεριλαμβανομένων συγκριτικών αξιολογήσεων και προτάσεων βελτίωσης.

3rdt-step

Διάγνωση και Διαχείριση της Εταιρικής Υπευθυνότητας

Το CSR HELLAS παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας συγκριτικά (benchmarking) αφενός προς μία προσομοίωση εξιδανικευμένης κατάστασης αφετέρου δε προς άλλες επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η εφαρμογή του συστήματος οδηγεί στον εντοπισμό αποκλίσεων και παρακίνηση για ανάληψη δράσης. Παράλληλα, προετοιμάζει και υποστηρίζει την προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών για συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη-οικονομικών πληροφοριών.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ
1st-step

Διεθνές επίπεδο

Το CSR HELLAS εκπροσωπεί  την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στον παγκόσμιο διάλογο για θέματα ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς αποτελεί και τον εθνικό φορέα του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact), προωθώντας την εφαρμογή των 10 Αρχών του Συμφώνου. Επιπλέον, το CSR HELLAS συνεργάζεται και με άλλους φορείς της διεθνούς κοινότητας όπως το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, η UNICEF, το GRI (Global Reporting Initiative), το IIRC (International Integrated Reporting Council), κ.α.

2nd-step

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Το CSR HELLAS, ως εθνικός εταίρος (National Partner Organisation – NPO) του CSR Europe, έχει ενεργό συμμετοχή και άμεση ενημέρωση επί των εκάστοτε εξελίξεων και πρωτοβουλιών των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στα θέματα ΕΚΕ και ΥΕ.

Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη του CSR HELLAS έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για την ΕΚΕ μέσω διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, υλοποίησης Focus Groups και συναντήσεων με διαμορφωτές πολιτικής που δυνητικά επηρεάζουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων για την ΕΚΕ.

Παράλληλα, το CSR HELLAS, συνεργάζεται απευθείας σε τοπικό επίπεδο, με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

3rdt-step

Εθνικό επίπεδο

Το CSR HELLAS από την ίδρυσή του έχει αναγνωριστεί από την Πολιτεία ως αυθεντικός εκφραστής των θέσεων της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα ΕΚΕ και ΥΕ. Διατηρώντας  σχέσεις  επικοινωνίας και συνεργασίας με τους κατά περίπτωση φορείς της Πολιτείας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε συναντήσεις διαλόγου με στόχο  τη διαμόρφωση πολιτικής και λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας το 2010, ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας το 2014  για την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την ΕΚΕ με και η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) το 2016 αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα της αναγνώρισης του CSR HELLAS από την πλευρά της Πολιτείας ως αρμόδιου  συνομιλητή σε θέματα  ΕΚΕ και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητα στην χώρα μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
1st-step

Συναντήσεις μελών

Το CSR HELLAS διοργανώνει συναντήσεις μελών στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα:

  • ενημέρωσης για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • παρουσίασης της στρατηγικής τους ή/και σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων ΕΚΕ που εφαρμόζουν, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων που οδηγούν σε επιχειρηματική βελτίωση
  • διασύνδεσης με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και ΜΚΟ, που καλούνται να να παρουσιάσουν το έργο τους με στόχο ευρύτερες συνεργασίες με τα μέλη
  • επαφής με ενδιαφερόμενα μέρη ευρύτερα, καθώς στις συναντήσεις μελών καλούνται και εκπρόσωποι φορέων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του Τύπου κ.α. με στόχο την ευρύτερη διάδοση της ΕΚΕ και την ανάπτυξη πολυμερών συνεργειών.

Θέλετε να συμμετέχετε και εσείς στις συναντήσεις μας;

2nd-step

Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης τεχνογνωσίας

Το CSR HELLAS σχεδιάζει, συντονίζει ή συμμετέχει ως εταίρος σε κοινοπραξίες που δημιουργούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διάδοση και προώθηση θεμάτων που άπτονται της ΕΚΕ και της ΥΕ.

Μέσα από αυτή τη στρατηγική επιλογή το CSR HELLAS συμβάλλει στην ενίσχυση της γνώσης και εξέλιξης σε θέματα EKE, δημιουργώντας αξία για τα μέλη του, καθώς πρώτα αυτά συμμετέχουν στις δράσεις κάθε προγράμματος συμπεριλαμβανομένων ερευνών, εργαστηρίων διαβούλευσης, οδηγών και καταλόγων καλών πρακτικών.

Θέλετε να είστε κι εσείς μέσα στις εξελίξεις;

3rdt-step

Εκπαιδευτικά εργαλεία

Το CSR HELLAS αναπτύσσει ενημερωτικό/εκπαιδευτικό υλικό με την έκδοση ειδικών οδηγών, καταλόγων και βίντεο, ώστε σε πρώτο στάδιο, τα ίδια τα μέλη του να ηγηθούν του κινήματος της ΕΚΕ ως κοινωνοί των αρχών της και σε δεύτερο στάδιο να διαδραματίσουν το ρόλο του πρεσβευτή αυτών των αρχών τόσο μέσα στην επιχείρηση όπου εργάζονται όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία.

Έχετε ενδιαφέρον να ενημερωθείτε για το εκπαιδευτικό υλικό μας; Ξεκινήστε από την ενότητα ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΕ της ιστοσελίδας μας.