ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Το δίκτυο παρέχει στα μέλη του συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους επιμέρους τομείς ενσωμάτωσης και διαχείρισης της ΕΚΕ. Αξιοποιώντας την εμπειρία, τις άριστες πρακτικές και την τεχνογνωσία που αναπτύσει μέσω των εθνικών και διεθνών συνεργασιών το δίκτυο, προωθεί την διαβούλευση και την σύμπραξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την ολιστική προσέγγιση ΕΚΕ και τις ειδικές δράσεις παρέμβασης.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ & ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μίας ολιστικής προσέγγισης για την ΕΚΕ είναι η οργανωμένη και στοχοθετημένη διαβούλευση της επιχείρησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που θα την οδηγήσει στην αξιολόγηση των σημαντικότερων θεμάτων (materiality assessment). Τα θέματα αυτά, μπορεί να αποτελέσουν τις προτεραιότητες για την στρατηγική της στην ΕΚΕ και το πεδίο ανάπτυξης συμπράξεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η συστηματική ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην στρατηγική της επιχείρησης, είναι το δεύτερο βήμα για την διαμόρφωση μίας ολιστικής προσέγγισης που στηρίζεται σε συγκεκριμένες, επιλεγμένες δεσμεύσεις, αρχές και αξίες και εκφράζεται με πολιτικές και πρακτικές που ανταποκρίνονται, αφενός στις προτεραιότητες της επιχείρησης, αφετέρου στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Για κάθε θέμα που αναδεικνύεται ως πρωταρχικής σημασίας στην στρατηγική της επιχείρησης για την ΕΚΕ, σχεδιάζονται ειδικές δράσεις ή μορφες παρέμβασης, σε σύμπραξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής λύσεων σε συγκεκριμένα ζήτήματα και να μεγιστοποιείται η παραγόμενη προστιθέμενη αξία.