ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η Δικτύωση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο στα μέλη του, με αποτελέσματα που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων για την αειφορία μέσα από δυναμικό θεσμικό πλαίσιο.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Το δίκτυο CSR HELLAS αναλαμβάνει το συντονισμό και την οργάνωση διαβουλεύσεων με κρατικούς φορείς με σκοπό την οριοθέτηση θεσμικού πλαισίου σε θέματα Ε.Κ.Ε.

FORUMS

Το δίκτυο, συμμετέχει αλλά και συντονίζει τα μέλη του για τη δυναμική συμμετοχή τους σε forums, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις της Ε.Κ.Ε. σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Το δίκτυο CSR HELLAS βοηθά και στηρίζει τα μέλη του προωθώντας τη συμμετοχή τους σε διαλόγους με κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινότητες, και άλλους επιχειρηματικούς φορείς επί των εξελίξεων της Ε.Κ.Ε.