ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καταστατικός στόχος, αλλά και στρατηγική επιλογή του Δικτύου CSR HELLAS είναι η δημιουργία και ενίσχυση συνεργασιών με σημαντικούς εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της Κοινωνίας των Πολιτών.  Μέσω της σύναψης προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας, το Δίκτυο CSR HELLAS προωθεί το διάλογο και την κοινή δράση των μελών του με τους πιο κάτω φορείς, με στόχο τη δημιουργία κοινής αντίληψης επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αλλά και τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελειών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία.