ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το CSR HELLAS, από το 2008, συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων έχοντας υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό τη διάδοση πολιτικών, στρατηγικών και πρακτικών ΕΚΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις.