ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΡΓΑ

Το CSR HELLAS σχεδιάζει, συντονίζει και συμμετέχει σε προγράμματα στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πρωτοβουλιών, με στόχο τη διάδοση και προώθηση θεμάτων που άπτονται της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Μέσα από αυτήν την πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της γνώσης και εξέλιξης σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημιουργώντας αξία για τα μέλη του αλλά και για την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.