ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ[break](Project Manager)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [break](Communication Associate)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ[break](Project Manager)

ΚΩΔ: PJ17

Περιγραφή Θέσης – Αρμοδιότητες

Θέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη υπαρχόντων έργων που έχουν λάβει είτε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, είτε χρηματοδότηση από εγχώριους φορείς, είτε το Δίκτυο είναι ένας από τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος.
 • Συνεργασία με κοινοτικούς εταίρους για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
 • Συμμετοχή στην σύνταξη νέων χρηματοδοτικών προτάσεων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων και έργων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του κάθε έργου
 • Διασφάλιση των όρων δημοσιότητας και επιλεξιμότητας των έργων ανάλογα με τους κανονισμούς των προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση και έλεγχος εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών βάσει των συμβατικών απαιτήσεων και πιστοποίηση παραγόμενου έργου με στόχο την εμπρόθεσμη και αποτελεσματική παράδοση έργου
 • Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται κάθε φορά στην εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή και ευθύνη απολογισμών έργων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών του Δικτύου
 • Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων κάθε έργου βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε προγράμματος
  Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε περίπτωση ελέγχου από την εκάστοτε διαχειριστική αρχή
 • Συνεργασία με τους εταίρους του κάθε προγράμματος για την ομαλή εξέλιξη των έργων
 • Επικοινωνιακή διαχείριση έργων (αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δικτύου, ενημερώσεις μελών, αλληλογραφία)

Αποστολή Βιογραφικού

CSR HELLAS

T. 2103387 422 – F. 2103387 424

hr@csrhellas.org

 

Μπορείτε επίσης να στείλετε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την φόρμα που ακολουθεί:

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο συναφές προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με προτίμηση στις οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες ή σχολές μηχανικών. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος, σε αντικείμενο συναφές με διοίκηση επιχειρήσεων ή θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων
  Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά, άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσιάσεων. Γνώσεις Γαλλικών ή Γερμανικών επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες.
 • Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ και Social Media.

Η θέση προβλέπει μετακινήσεις εντός και εκτός  συνόρων.

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [break](Communication Associate)
ΚΩΔ: COM17

Περιγραφή Θέσης – Αρμοδιότητες

Θέση μερικής απασχόλησης που κύριο μέλημα έχει την ενίσχυση της Δημόσιας Εικόνας του Δικτύου στα Μέσα Επικοινωνίας και στα Social Media.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Γενικό Διευθυντή συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας των δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, παρεμβάσεων, καλών πρακτικών του Δικτύου μέσω του Τύπου και των Social Media.
 • Ανατροφοδότηση του προφίλ του Δικτύου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Ανατροφοδότηση του site σε συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης
 • Υποστήριξη στην οργάνωση και επικοινωνία special events ( ημερίδων, συναντήσεις μελών, κ.α)
 • Δημιουργία και διατήρηση βάσης δεδομένων επικοινωνίας
 • Διευκόλυνση/συνεργασία με δημοσιογράφους που παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Δικτύου
 • Αποστολή και παρακολούθηση αλληλογραφίας προς μέλη / συνεργαζόμενους φορείς

Άλλες Αρμοδιότητες (ad hoc)

 • Επιμέρους συμμετοχή σε συναντήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Στελέχωση περιπτέρων/γραμματείας εκπροσωπώντας το Δίκτυο σε εκδηλώσεις

Αποστολή Βιογραφικού

CSR HELLAS

T. 2103387 422 – F. 2103387 424

hr@csrhellas.org

 

Μπορείτε επίσης να στείλετε το βιογραφικό σας συμπληρώνοντας την φόρμα που ακολουθεί:

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Ανώτατης Εκπαίδευσης ( ΤΕΙ/ ΑΕΙ)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής με εμπειρία σε εταιρική αλληλογραφία
 • Άλλες γλώσσες της ΕΕ, επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες
 • Άριστη γνώση Η/Υ , Social Media
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Υψηλά επικοινωνιακά προσόντα
 • Ευελιξία ωραρίου

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.