ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Program_5

Τα Βραβεία Εθελοντισμού Εργαζομένων είναι η προβολή και βράβευση εθελοντικών δράσεων που εφαρμόζουν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν και να εμψυχώσουν μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τις βοηθήσουν στην ανεύρεση εργασίας. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι: προγράμματα εκμάθησης Ελληνικών σε μετανάστες από εργαζόμενους μιας επιχείρησης, απασχόληση ανέργων για κάποιο διάστημα προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, work shadowing, εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων στην εκπαίδευση ΑμεΑ για το πώς μπορούν να χειρίζονται Η/Υ κ.λπ.
Το CSR HELLAS, θεωρώντας ότι η προώθηση του εθελοντισμού στους χώρους εργασίας είναι μια από τις πλέον αξιόλογες πρακτικές ΕΚΕ και στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2011 ως ευρωπαϊκού έτους για τον εθελοντισμό, συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία του Business in the Community (BITC), που είναι ο Βρετανικός Εθνικός Εταίρος του CSR Europe, για τη βράβευση συγκεκριμένων εθελοντικών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σκοπός των Ευρωπαϊκών Βραβείων ΕΚΕ ήταν η ανάδειξη και προβολή, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, των καλύτερων καινοτόμων επιχειρηματικών προγραμμάτων ΕΚΕ που σε συνεργασία με τουλάχιστον έναν μη επιχειρηματικό φορέα συνέβαλαν στη δημιουργία θετικών και βιώσιμων αποτελεσμάτων, τόσο προς την κοινωνία όσο και προς την επιχείρηση, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία για ανταλλαγή και υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Categories: ΑΓΟΡΑ and ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.
Key Words: Εθελοντισμός and Εταιρικός Εθελοντισμός.
Είδος: Βραβεία.