E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“BUSINESS RESPONSIBILITY IN PRACTICE”

Το CSR HELLAS συνεργάζεται με το τμήμα E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 2015 με στόχο την από κοινού ανάπτυξη και διάθεση του Επιμορφωτικού Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο αντικείμενο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ενσωμάτωσης της υπευθυνότητας στην καθημερινή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει κάθε ελληνική επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριότητας, στην κατανόηση της έννοιας της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της εφαρμογής της στην πράξη.

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στο συμμετέχοντα επιχειρηματία ή στέλεχος:

Να Αντιληφθεί

Πώς η αποδοτικότητα και η καινοτομία μιας επιχείρησης συνδυάζονται με τη συμμόρφωσή της με το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Να Προσδιορίσει

Τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμ-μέτοχους) της επιχείρησης και να κατανοήσει πώς αναπτύσσεται ο διάλογος και η σύμπραξη με αυτούς που είναι οι πιο σημαντικοί για την επιχείρηση.

Να Ενημερωθεί

Για τα εργαλεία που μπορεί να επιλέξει μία επιχείρηση, σήμερα, για την υποστήριξη της στρατηγικής της για υπευθυνότητα και βιωσιμότητα καθώς και για τον τρόπο που θα οργανώσει τις εσωτερικές της δομές στο πλαίσιο αυτό.

Να Αναγνωρίσει

Τα οφέλη από τη συμμετοχή των εργαζομένων στην όλη προσπάθεια, αλλά και των συνεργατών, πελατών, προμηθευτών και άλλων, μέσα από πρακτικά παραδείγματα και αναλυτική επεξήγηση ρόλων.

Να Ανακαλύψει

Την αξία της συμβολής της επιχείρησης στην Κοινωνία και στις τοπικές κοινότητες.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων σε τομείς ενασχόλησης σχετικούς με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα θα έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε:

ΝΑ ΗΓΗΘΟΥΝ

Της προσπάθειας για ένταξη της υπευθυνότητας στην επιχειρηματική δραστηριότητα

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ

Ότι η επιχείρησή τους είναι εναρμονισμένη με τις σύγχρονες απαιτήσεις για διαφάνεια και υπεύθυνη διοίκηση των λειτουργιών της.

ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ

Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση ενσωμάτωσης της υπευθυνότητας στη στρατηγική για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΟΥΝ

Τις έννοιες, την απαραίτητη ορολογία και τις σχετικές Αρχές.

ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ

Την ιστορική αναδρομή και την εξέλιξη του θέματος σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ

Τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση θεμάτων όπως η συμμόρφωση και η καινοτομία με την υπευθυνότητα.

ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ

Να προσδιορίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης.

ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ

Τρόπους ανάπτυξης πολιτικών και συστημάτων που αποσκοπούν στην σύμπραξη και συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ

Για τα διαθέσιμα εργαλεία που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση των αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και λειτουργία μιας επιχείρησης.

ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ

Το ρόλο και τη σημασία της συμμετοχής των εργαζομένων στην ανάπτυξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΟΥΝ

Στην προώθηση νέων μορφών εταιρικών συνεργασιών με προμηθευτές και πελάτες συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της καινοτομίας.

ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ

Τους τρόπους με τους οποίους η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα διαμορφώνει το πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και συγχρόνως συμβάλει στην κοινωνική συνοχή.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Business Responsibility in Practice” περιλαμβάνει τις κάτωθι δέκα 10 διδακτικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή: Τι είναι Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα
 2. Υπευθυνότητα και Επιχειρηματικότητα
 3. Συμμέτοχοι (Steakholders) – Εταιρική Διακυβέρνηση και Οργάνωση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
 4. Η Διαφθορά και η Αντιμετώπισή της: Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 5. Διαφάνεια – Διασφάλιση – Λογοδοσία
 6. Εργαλεία Ανάπτυξης της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
 7. Σύμπραξη και Συμμετοχή των Εργαζομένων
 8. Σύμπραξη με Προμηθευτές και Πελάτες
 9. Συμβολή στην Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή
 10. Δίκτυα και Πρωτοβουλίες – Σύμπραξη με Άλλες Επιχειρήσεις για Κοινές Δράσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διάρκεια Προγράμματος: 3 μήνες

__________

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΜΕΣΑ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ, ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "BUSINESS RESPONSIBILITY IN PRACTICE"

 • Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα φόρμα είναι εμπιστευτικά και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση του CSR HELLAS σε ότι αφορά την επικοινωνία του με εσάς, ως αποστολέα, για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το CSR HELLAS, δεν θα μοιραστεί ποτέ τα στοιχεία σας με τρίτους χωρίς την έγκρισή σας.
 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

 

Είδος: e-Learning.
Έτος: 2016.