GEFYRA

Το CSR HELLAS εκπόνησε το πιλοτικό πρόγραμμα GEFYRA (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), αξιοποιώντας την εμπειρία από τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact 4 Youth – EP4Y) την οποία υλοποίησε κατά τη διετία 2015-2017 ως εθνικός εταίρος του CSR Europe στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μαθητεία (Eu talent).

Το πρόγραμμα GEFYRA αποσκοπεί στη:

 • δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από τις επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» σε 3 άξονες:
 1. μαθητεία (apprenticeship)
 2. πρακτική άσκηση (internship)
 3. επαγγελματική κατάρτιση (traineeship)

με απώτερο στόχο τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης,

 • μείωση του χάσματος δεξιοτήτων και μέσω αυτού στη συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων,
 • ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η δημιουργία 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους παραπάνω 3 άξονες,
 • η ανάπτυξη 150 συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΑΕΔ),
 • η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υποστηρίζει α) τη διασύνδεση των προσφερόμενων θέσεων από πλευράς επιχειρήσεων με την αντίστοιχη ζήτηση από πλευράς νέων και β) την ανάπτυξη των συνεργειών μεταξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/σχολών/τμημάτων,
 • η πραγματοποίηση 8 εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα για ενημέρωση και διάδοση του σχεδίου δράσης του προγράμματος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι επιχειρηματικών και κλαδικών φορέων, φοιτητές/μαθητές, κ.α.), με εναρκτήρια την εκδήλωση παρουσίασής του στις 13/11/2017 στην Αθήνα και στη συνέχεια σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Βόλο, Ξάνθη, και εκδήλωση απολογισμού του προγράμματος στην Αθήνα.
 • η σύνταξη οδηγού βέλτιστων πρακτικών οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου και θα παρουσιαστούν στην απολογιστική εκδήλωση του προγράμματος.
 • η αποτύπωση χάσματος δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες δεξιότητες με έρευνα πεδίου σε φοιτητές και αποφοίτους καθώς και σε επιμελητήρια.

Το πρόγραμμα GEFYRA θα παρουσιαστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη συνάντηση κορυφής επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας (1st European Business-Education Summit) στις 23 Νοεμβρίου 2017, στις Βρυξέλλες ως συμβολή της χώρας μας στο πρόβλημα του χάσματος δεξιοτήτων και της ανεργίας των νέων.

Ζητούμενο για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος είναι η ενεργός συμμετοχή και συμβολή των επιχειρήσεων μέσω ανάληψης δέσμευσης για:

 • παροχή αριθμού αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους 3 άξονες (μαθητεία, πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση), με την ενσωμάτωση των ποιοτικών κριτηρίων που έχουν κοινά συμφωνηθεί κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • δημιουργία πλαισίου συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 • συμβολή στην υλοποίηση των δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του προγράμματος
 • προαιρετικά, συμμετοχή στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ» με δέσμευση για κάλυψη του κόστους μαθητείας νέων (για το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) που απασχολούνται σε ΜμΕ της εφοδιαστικής τους αλυσίδας

Οφέλη για τους υποστηρικτές (initiators) από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα:

 1. συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος δεξιοτήτων,
 2. προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό,
 3. ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και υπεύθυνου εργοδότη,
 4. βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης/επαγγελματικής κατάρτισης,
 5. ενδυνάμωση των σχέσεων με τις ΜμΕ της εφοδιαστικής τους αλυσίδας (πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ»),
 6. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα,
 7. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Categories: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ and ΝΕΑ CSR HELLAS.
Key Words: Gefyra, PACT FOR YOUTH, Αξιοπρεπής Απασχόληση, Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη, Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας, Βιώσιμη Ανάπτυξη, and Δια βίου μάθηση.
Είδος: Πρωτοβουλίες.
Έτος: 2017.