ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜμΕ

Διασύνδεση με:

Οι προκλήσεις για τις ΜμΕ είναι σημαντικές, διότι, συνήθως, είναι ελάχιστα ενημερωμένες για τις τρέχουσες εξελίξεις και μελλοντικές περιβαλλοντικές τάσεις και κανονισμούς ή ευκαιρίες που προσφέρονται γι’ αυτές στην αγορά. Επίσης, συχνά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι μικρές όταν τις εξετάζουμε ανά μεμονωμένη εταιρεία, αλλά μετατρέπονται σε σημαντικές όταν εξετάζουμε τον τομέα των ΜμΕ, ως σύνολο. Εσωτερικά εμπόδια, όπως η έλλειψη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, γνώσεων και ανθρωπίνων πόρων, συμβάλλουν περαιτέρω στην περιβαλλοντική συμπεριφορά των ΜμΕ. Η ανάπτυξη συνεργασιών με μεγαλύτερες επιχειρήσεις μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να συμβάλει στη άμβλυνση των δυσκολιών και στην αλλαγή στάσης με πολλαπλά οφέλη για όλους.

Categories: Περιβάλλον and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.