GC-ARHI-ICON_3
UN GLOBAL COMPACT

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

GC-ARHI-ICON_3
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ

Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι συνεπάγεται σεβασμό του δικαιώματος όλων των εργοδοτών και όλων των εργαζομένων να συγκροτούν και να συμμετέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς σε ομάδες για την προώθηση και την προάσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων. Ως εκούσια πρωτοβουλία, το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών δεν απαιτεί, ούτε είναι σε θέση να απαιτήσει άλλωστε, από τους εργοδότες να εγκρίνουν ή να εκφέρουν οποιαδήποτε συγκεκριμένη άποψη.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν, να συμμετέχουν και να διαχειρίζονται τις δικές τους οργανώσεις, χωρίς παρέμβαση του Κράτους ή οποιουδήποτε άλλου φορέα. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και άποψης, συμπεριλαμβανομένης εκείνης επί του θέματος των συνδικαλιστικών ενώσεων – υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν παραβιάζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι για κάποιον εργαζόμενο.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Για να είναι σε θέση να λαμβάνουν ελεύθερα αποφάσεις, οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τη βία, τις πιέσεις, το φόβο και τις απειλές. Οι δραστηριότητες μίας «Ένωσης» περιλαμβάνουν τη θέσπιση κανόνων, τη διαχείριση και την εκλογή αντιπροσώπων. Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι αφορά τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και άλλους εκπροσώπους εργαζομένων, οι οποίοι συζητούν ελεύθερα διάφορα ζητήματα εργασίας, προκειμένου να επιτύχουν κοινά αποδεκτές συμφωνίες. Οι ελευθερίες αυτές επιτρέπουν επιπλέον τις απεργιακές κινητοποιήσεις από τους εργαζόμενους και τις οργανώσεις για την προάσπιση των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.

4. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι μια εκούσια διαδικασία ή δραστηριότητα, μέσω της οποίας οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συζητούν και διαπραγματεύονται τις μεταξύ τους σχέσεις, ιδίως τους ειδικούς όρους και τις συνθήκες εργασίας καθώς και τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών, των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Στους συμμετέχοντες σε συλλογικές διαπραγματεύσεις συγκαταλέγονται οι ίδιοι οι εργοδότες ή οι οργανώσεις εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων ή, απουσία αυτών, αντιπρόσωποι που ορίζονται ελεύθερα από τους εργαζομένους.

5. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Σημαντικό σκέλος της ουσιαστικής αναγνώρισης του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι η «αρχή της καλής πίστης». Η καλή πίστη είναι σημαντική για την αρμονική εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων. Η αρχή αυτή προϋποθέτει ότι οι κοινωνικοί εταίροι συνεργάζονται και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία μέσω ειλικρινών και εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων και ότι τα δύο μέρη αποφεύγουν τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις. Η αρχή της καλής πίστης δεν απαιτεί ένα προκαθορισμένο επίπεδο διαπραγματεύσεων ή την υποχρέωση διαπραγμάτευσης από την πλευρά των εργοδοτών ή των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_3

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές αβεβαιότητες σε αυτή την ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, η 3η Αρχή του Οικουμενικού Συμφώνου μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η θεσμοθέτηση ενός ειλικρινούς διαλόγου με ελεύθερα επιλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων επιτρέπει τόσο στους εργαζομένους όσο και στους εργοδότες να κατανοήσουν καλύτερα τα μεταξύ τους προβλήματα και να βρουν τρόπους για την αντιμετώπισή τους.

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις παρέχουν ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο αντί για συγκρούσεις. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η ενέργεια στην εξεύρεση λύσεων με ωφέλιμα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία εν γένει, συχνά δε πιο ευέλικτων και αποτελεσματικών σε σχέση με την κρατική ρύθμιση.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορεί να συμβάλλουν στην έγκαιρη πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων και την προώθηση ενός ειρηνευτικού μηχανισμού για την αντιμετώπισή τους.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ένας αριθμός μελετών δείχνει ότι η δυναμική που προκύπτει από την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι μπορεί να θέσει σε κίνηση έναν κύκλο «αξιοπρεπούς εργασίας», ο οποίος αυξάνει την παραγωγικότητα, τα εισοδήματα και τα οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Επιπροσθέτως, η διασφάλιση της εκπροσώπησης μέσω μιας «φωνής στο χώρο εργασίας» διευκολύνει την εξεύρεση τοπικών λύσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και χρησιμεύει ως βάση για την αειφόρο ανάπτυξη και για τη διασφάλιση της απόδοσης των επενδύσεων.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στη γεφύρωση του διευρυνόμενου χάσματος εκπροσώπησης ως προς κανονισμούς εργασίας στο παγκόσμιο επίπεδο και διευκολύνουν τη συμμετοχή εκείνων των ατόμων, των περιφερειών και των οικονομικών τομέων – ιδίως των γυναικών και των εργαζομένων στον άτυπο τομέα – οι οποίοι διαφορετικά μπορεί να αποκλείονταν από τη συμμετοχή σε διαδικασίες για τη θεμελίωση ενός αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_3
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ