GC-ARHI-ICON_7
UN GLOBAL COMPACT

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

GC-ARHI-ICON_7
1. ΠΡΟΛΗΨΗ

Ορίζεται η συστηματική εφαρμογή της εκτίμησης κινδύνου, (εντοπισμό του κινδύνου, χαρακτηρισμό του κινδύνου, αξιολόγηση της έκθεσης, κλπ.), η διαχείριση του κινδύνου και η γνωστοποίηση του κινδύνου.

2. ΕΥΛΟΓΗ ΥΠΟΨΙΑ ΒΛΑΒΗΣ

Όταν υπάρχει εύλογη υποψία βλάβης, οι φορείς λήψης αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Θα πρέπει να εξετάζουν το βαθμό αβεβαιότητας που προκύπτει μέσα από την επιστημονική αξιολόγηση.

3. ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

15η Αρχή της Διακήρυξης του Ρίο, του 1992 αναφέρει ότι:

“όταν υπάρχουν απειλές σοβαρής ή μη αναστρέψιμης βλάβης, η έλλειψη πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λόγος αναβολής λήψεως αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος”

4. ``ΑΠΟΔΕΚΤΟ`` ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αποφάσεις για το “αποδεκτό” επίπεδο κινδύνου περιλαμβάνουν όχι μόνο την επιστημονική-τεχνολογική αξιολόγηση και οικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους αλλά και πολιτικά ζητήματα, όπως είναι η αποδοχή εκ μέρους του κοινού.

4. ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

H πρόληψη εφαρμόζεται εφόσον οι επιστημονικές πληροφορίες είναι ελλιπείς ή μη πειστικές και ο συνδεδεμένος κίνδυνος εξακολουθεί να θεωρείται πολύ υψηλός για να επιβληθεί στην κοινωνία. Το επίπεδο του εξεταζόμενου κινδύνου τυπικά σχετίζεται με πρότυπα για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_7

Το βασικό στοιχείο της προληπτικής προσέγγισης, από επιχειρηματική άποψη, είναι η ιδέα της πρόληψης και όχι της θεραπείας. Με άλλα λόγια, είναι πιο αποδοτικό να αναλάβει κάποιος εγκαίρως δράση για να διασφαλιστεί ότι δε θα συμβούν ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές καταστροφές.

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ;
  • Συχνά η πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών μπορεί να συνεπάγεται πρόσθετο κόστος υλοποίησης, ωστόσο η περιβαλλοντική αποκατάσταση συχνά κοστίζει πολύ περισσότερο, όπως για παράδειγμα το κόστος της θεραπείας ή της εταιρικής φήμης.
  • Οι επενδύσεις σε μεθόδους παραγωγής που δεν είναι βιώσιμες (δηλ. μεθόδους που καταστρέφουν πόρους και υποβαθμίζουν το περιβάλλον) έχει χαμηλότερη μακροπρόθεσμα απόδοση από την επένδυση σε βιώσιμες δραστηριότητες.
  • Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων συνεπάγεται χαμηλότερο οικονομικό κίνδυνο – σημαντικό στοιχείο για τους ασφαλιστές.
  • Η έρευνα και η ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων μπορούν να φέρουν σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_7

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίξουν μια προληπτική προσέγγιση με τη γνωστοποίηση των δυνητικών κινδύνων για τον καταναλωτή και παρέχοντας πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους για τους καταναλωτές και το κοινό. Η υποστήριξη της προληπτικής προσέγγισης περιλαμβάνει την εξασφάλιση προηγούμενης έγκρισης, πριν από τη διάθεση στην αγορά, προϊόντων που θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ:

ή μία πρακτική για τις λειτουργίες και τα προϊόντα της που να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για φροντίδα της υγείας και του περιβάλλοντος.

MS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlOTElMjAlQ0UlOTElQ0UlOUQlQ0UlOTElQ0UlQTAlQ0UlQTQlQ0UlQTUlQ0UlOUUlQ0UlOTUlQ0UlOTklMjAlQ0UlOTUlQ0UlOUQlQ0UlOTElQ0UlOUQlMjAlQ0UlOUElQ0UlQTklQ0UlOTQlQ0UlOTklQ0UlOUElQ0UlOTElMjAlQ0UlOTQlQ0UlOTUlQ0UlOUYlQ0UlOUQlQ0UlQTQlQ0UlOUYlQ0UlOUIlQ0UlOUYlQ0UlOTMlQ0UlOTklQ0UlOTElQ0UlQTMlMjA=

για τη συνεπή εφαρμογή της προσέγγισης αυτής σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Mi4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlOTElMjAlQ0UlOTElQ0UlOUQlQ0UlOTElQ0UlQTAlQ0UlQTQlQ0UlQTUlQ0UlOUUlQ0UlOTUlQ0UlOTklMjAlQ0UlOTUlQ0UlQTQlQ0UlOTElQ0UlOTklQ0UlQTElQ0UlOTklQ0UlOUElQ0UlOTUlQ0UlQTMlMjAlQ0UlOUElQ0UlOTElQ0UlQTQlQ0UlOTUlQ0UlQTUlQ0UlOTglQ0UlQTUlQ0UlOUQlQ0UlQTQlQ0UlOTclQ0UlQTElQ0UlOTklQ0UlOTUlQ0UlQTMlMjAlQ0UlOTMlQ0UlQTElQ0UlOTElQ0UlOUMlQ0UlOUMlQ0UlOTUlQ0UlQTMlMjA=

ή μία ομάδα καθοδήγησης για την επίβλεψη της εφαρμογής της πρόληψης, ιδίως για τη διαχείριση του κινδύνου σε ευαίσθητους τομείς.

My4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlOTElMjAlQ0UlOTQlQ0UlOTclQ0UlOUMlQ0UlOTklQ0UlOUYlQ0UlQTUlQ0UlQTElQ0UlOTMlQ0UlOTclQ0UlQTMlQ0UlOTUlQ0UlOTklMjAlQ0UlOUMlQ0UlOTklQ0UlOTElMjAlQ0UlOTUlQ0UlQTAlQ0UlOTklQ0UlQTQlQ0UlQTElQ0UlOUYlQ0UlQTAlQ0UlOTclMjAlQ0UlQTMlQ0UlQTQlQ0UlOTUlQ0UlOUIlQ0UlOTUlQ0UlQTclQ0UlQTklQ0UlOUQ=

μία αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με ενεργητικό , έγκαιρο και διαφανή τρόπο, με σκοπό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις αβεβαιότητες και τους δυνητικούς κινδύνους.

NC4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlOTElMjAlQ0UlOTglQ0UlOTUlQ0UlQTMlQ0UlQTAlQ0UlOTklQ0UlQTMlQ0UlOTUlQ0UlOTk=

τα σχετικά αιτήματα και παράπονα. Να χρησιμοποιεί μηχανισμούς όπως πολυμερείς συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συζητήσεις σε ημερίδες, στοχευμένες ομάδες, δημόσιες έρευνες, σε συνδυασμό με τη χρήση της ιστοσελίδας και έντυπων μέσων ενημέρωσης.

NS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlOTElMjAlQ0UlOTElQ0UlOUQlQ0UlQTQlQ0UlOTklQ0UlOUMlQ0UlOTUlQ0UlQTQlQ0UlQTklQ0UlQTAlQ0UlOTklQ0UlOTYlQ0UlOTUlQ0UlOTk=

συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης δημόσιας έρευνας σε συναφή ζητήματα και να συνεργάζεται με τους εθνικούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους θεσμούς.

Ni4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlOTElMjAlQ0UlQTMlQ0UlQTQlQ0UlOTclQ0UlQTElQ0UlOTklQ0UlOTYlQ0UlOTUlQ0UlOTklMjAlQ0UlQTQlQ0UlOTclQ0UlOUQlMjAlQ0UlOTUlQ0UlQTAlQ0UlOTklQ0UlQTMlQ0UlQTQlQ0UlOTclQ0UlOUMlQ0UlOUYlQ0UlOUQlQ0UlOTklQ0UlOUElQ0UlOTclMjAlQ0UlOTUlQ0UlQTElQ0UlOTUlQ0UlQTUlQ0UlOUQlQ0UlOTE=

στις προσπάθειες συνεργασίας του κλάδου για την ανταλλαγή γνώσεων και να ασχολείται με το θέμα της πρόληψης, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή διαδικασιών και προϊόντων γύρω από τα οποία παρατηρείται υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, δυνητικές βλάβες και ευαισθησία.

Ny4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlOTElMjAlQ0UlOTUlQ0UlOUQlQ0UlQTQlQ0UlOTElQ0UlQTclQ0UlOTglQ0UlOTUlQ0UlOTklMjA=