ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Το Οικουμενικό Σύμφωνο αντιλαμβάνεται την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών – πέρα από των επιχειρήσεων – ως σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου, καθώς χωρίς αυτά θα έλειπε από την πρωτοβουλία το συλλογικό στοιχείο, το οποίο είναι τόσο σημαντικό για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων των εργαζομένων, των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Εθνών και του ακαδημαϊκού χώρου είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, καθώς κάθε ομάδα συμβάλλει με διαφορετικές δυνάμεις και προοπτικές στο περιεχόμενο της εταιρικής υπευθυνότητας.

Σε πολλές περιπτώσεις , τα παραπάνω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να παρέχουν εξειδίκευση σε διάφορα θέματα, να ελέγχουν τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους και τις αδυναμίες τους, να επικροτούν και να ανταμείβουν υπεύθυνες δράσεις, να παρέχουν τεχνογνωσία που διευκολύνει την εφαρμογή και να λειτουργούν ως εταίροι σε μια ποικιλία θεμάτων όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι υποδομές και το νερό.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο βοηθάει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να αντιληφθούν τι σημαίνει υπεύθυνη επιχειρηματικότητα εντός του δικού τους πλαισίου και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμη ανάπτυξη.
ΠΩΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ;

Όλες οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς που συμμετέχουν στο Οικουμενικό Σύμφωνο και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, γίνονται αυτόματα και μέλη του Ελληνικού Δικτύου Global Compact.

Επιπλέον, μέλη του Ελληνικού Δικτύου Global Compact γίνονται και επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς που έχουν κάτω από 10 άτομα προσωπικό, καθώς λόγω αυτού του περιορισμού δε μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο UN Global Compact.

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ;
  • Ο/Η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος (CEO), ή ο/η επικεφαλής στην περίπτωση μη εμπορικών φορέων, με την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, χρειάζεται να αποστείλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία να εκφράζει την υποστήριξή του/της στο Οικουμενικό Σύμφωνο και τις Αρχές του. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη στάση του φορέα και στους τέσσερις θεμελιώδεις τομείς: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασιακές Σχέσεις, Περιβάλλον, Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
  • Εντός ενός έτους από την προσχώρηση και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, ο φορέας θα πρέπει να υποβάλει μέσω της ιστοσελίδας του Οικουμενικού Συμφώνου μία Αναφορά Προόδου (Communication on Progress / COP), δηλαδή μία περιγραφή των προσπαθειών που κάνει για να εφαρμόζει τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, να λειτουργεί υπεύθυνα και να προσφέρει στην κοινωνία. Η Αναφορά αυτή είναι δυνατό να αποτελεί τμήμα του ετήσιου απολογισμού του φορέα ή τμήμα της έκθεσης για τη βιωσιμότητα και αειφορία αλλά μπορεί να διαμορφωθεί και ως αυτοτελές έγγραφο.
ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ;

Μία ηγετική πρωτοβουλία, κύριο χαρακτηριστικό του Οικουμενικού Συμφώνου είναι η προσωπική συμμετοχή της ηγεσίας μιας επιχείρησης. Η προσωπική συμμετοχή ενός υψηλά ιστάμενου διευθυντικού στελέχους αποτελεί σημαντικό μήνυμα προς τους εργαζόμενους και τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η κοινωνική ευθύνη αποτελεί λειτουργική και στρατηγική προτεραιότητα του φορέα.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ;

Για να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους στο Οικουμενικό Σύμφωνο, οι επιχειρήσεις και λοιποί φορείς καλούνται να επιδείξουν τα ακόλουθα βασικά στοιχεία εταιρικής βιωσιμότητας και αειφορίας:

Να αρχίσουν να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους σύμφωνα με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου
Να ενσωματώσουν τις 10 Αρχές στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης
Να αναλάβουν στρατηγικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας
Να ενταχθούν σε κοινοπραξίες που προωθούν τις 10 Αρχές και υποστηρίζουν ευρύτερα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
Να ευαισθητοποιούν ως προς τις 10 Αρχές και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα τους ομοειδείς φορείς, τους συνεργάτες, πελάτες, καταναλωτές, το ευρύτερο κοινό και γενικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
Να αναφέρονται σε ετήσια βάση σχετικά με τις προσπάθειές τους μέσω της ετήσιας υποβολής της Αναφοράς Προόδου (COP)
Να συνεισφέρουν, εφόσον το επιθυμούν, μέσω μία ετήσιας συνδρομής για τους σκοπούς του Οικουμενικού Συμφώνου
ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ OΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜEΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;
--
Επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων
--
Σύσφιξη σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη
3
--
Δικτύωση και αλληλεπίδραση
4
--
Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προκλήσεων
5
--
Εφαρμογή υπεύθυνων καινοτόμων πρακτικών
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;

Το Οικουμενικό Σύμφωνο υποστηρίζει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς εμπνέοντας, καθοδηγώντας και διευκολύνοντας την αλλαγή. Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις είτε πρόκειται για την πρώτη τους προσπάθεια στο ταξίδι της βιωσιμότητας και αειφορίας είτε πρόκειται για αναγνωρισμένους πρωταθλητές, ώστε  να ανταποκριθούν στη δέσμευση της υπεύθυνης λειτουργίας και της ενίσχυσης της κοινωνίας. Παρέχει ένα πλαίσιο λειτουργίας βάσει Αρχών, καλές πρακτικές, πόρους και δικτύωση. Διευκολύνοντας την ανάληψη δράσης και τη συνεργασία, το Οικουμενικό Σύμφωνο κάνει εφικτή την αλλαγή για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, όλων των κλάδων, όπου και αν αυτές δραστηριοποιούνται.

ΠΩΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;

Το Οικουμενικό Σύμφωνο αποτελεί τον οδηγό των επιχειρήσεων σε κάθε τους βήμα προς την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στις διαφορετικές φάσεις της στρατηγικής τους για βιωσιμότητα και αειφορία: δέσμευση, αξιολόγηση, σχεδιασμό, υλοποίηση, μέτρηση και δημοσιοποίηση.

Πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις ποικίλουν από ενέργειες ευαισθητοποίησης, σύγκλιση συνεδρίων, εκπόνηση εργαλείων και ανάπτυξη πόρων και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τη διευκόλυνση συνεργειών και την ενεργοποίηση πρωτοβουλιών για κρίσιμα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, το νερό, η ενδυνάμωση των γυναικών και γενικά όσα ζητήματα εντάσσονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑ;

Στο UN Global Compact συμμετέχουν τόσο επιχειρήσεις, όσο και μη επιχειρηματικοί φορείς, ακολουθώντας μία απλή διαδικασία Online εγγραφής.

  • Για την εγγραφή επιχειρήσεων χρειάζεται:
  1. Eπίσημη επιστολή δέσμευσης προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών υπογεγραμμένη από το ανώτατο στέλεχος της επιχείρησης
  • Για την εγγραφή μη επιχειρηματικών φορέων χρειάζεται:
  1. Eπίσημη επιστολή δέσμευσης προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών υπογεγραμμένη από το ανώτατο στέλεχος της επιχείρησης