ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ GLOBAL COMPACT

Το Ελληνικό Δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact Network Hellas) προωθεί την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Συμφώνου και τις 10 Αρχές του στην Ελλάδα. Αποτελεί ανεξάρτητη, αυτοδιοίκητη οντότητα που συνεργάζεται στενά με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) στη Νέα Υόρκη και ενεργεί ως σημείο επαφής του για όλα τα μέλη αυτού σε επίπεδο χώρας.

Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις μέλη του να κατανοήσουν τι σημαίνει υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μέσω ειδικών εργαλείων και καλών πρακτικών, ενισχύει τη σχετική μάθηση, τον διάλογο, τη συλλογική δράση και τις συνεργασίες, αποτελώντας παράλληλα πύλη δικτύωσης των επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις, την τοπική κοινωνία, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και ΜΚΟ, την κυβέρνηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα με στόχο την ενσωμάτωση των δεσμεύσεων για υπεύθυνη δράση στη λειτουργία τους.

Μέλη του Ελληνικού Δικτύου είναι εβδομήντα δυο (72) οργανισμοί, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί, συλλογικοί και άλλοι φορείς.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Ελληνικό Δίκτυο Global Compact ιδρύθηκε στις 28 Μαΐου 2008, σε πανηγυρική εκδήλωση που οργάνωσαν από κοινού το CSR HELLAS (Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και το γραφείο του UNDP (Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΟΗΕ) στην Αθήνα. Την πρωτοβουλία αγκάλιασαν 50 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με επιστολή που επέδωσαν στον τότε επικεφαλής του Global Compact Local Networks & Global Compact Partnerships κ. Soren Petersen, απευθυνόμενη προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. με την οποία δεσμεύονται να λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και να εφαρμόζουν υπεύθυνες συμπεριφορές και δράσεις τηρώντας τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact 10 principles), κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στις συναλλαγές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Μετά την αναγγελία της ίδρυσης του Ελληνικού Δικτύου Global Compact, τα μέλη του συνήλθαν την 17η Σεπτεμβρίου 2008 σε συνάντηση όπου συζήτησαν και αποδέχθηκαν το Μνημόνιο Συνεργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ
1. Η προώθηση του Οικουμενικού Συμφώνου και των 10 Αρχών του στην Ελλάδα
2. Η υποστήριξη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών που έχουν δεσμευτεί προς αυτό και σε σχέση με τη συνεχή εφαρμογή των 10 Αρχών του
3. Η διάδοση των 10 Αρχών προς τον επιχειρηματικό κόσμο
4. Η προσέλκυση νέων μελών
5. Η παράλληλη δημιουργία ευκαιριών για πολυμερείς συμπράξεις και συλλογική δράση
6. Η υποστήριξη των ευρύτερων στόχων των ηνωμένων εθνών για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν όλους τους συμμετέχοντες
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το συντονισμό και τη γραμματειακή υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου Global Compact έχει αναλάβει το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου έχει οριστεί πενταμελής γραμματεία, η οποία αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR HELLAS, τον εκάστοτε Διευθυντή / Υπεύθυνο Συντονισμού του CSR HELLAS και δύο μέλη που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια μεταξύ των υπολοίπων συμμετεχόντων στο Ελληνικό Δίκτυο Global Compact. Tη διοικητική υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου Global Compact υποστηρίζεται από τα στελέχη και το προσωπικό του CSR HELLAS.

Αρμοδιότητες της Γραμματείας είναι :

  • Η ενημέρωση για γενικά θέματα που έχουν σχέση με τη συμμετοχή στο Global Compact και το τοπικό δίκτυο
  • Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η επικοινωνία εκδηλώσεων που έχουν στόχο την προώθηση των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
  • Η διεύρυνση του Δικτύου με τη συμμετοχή και άλλων νέων μελών
  • Η σύγκλιση συνάντησης των μελών του κ.λπ.

Πρόεδρος της Γραμματείας είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του CSR HELLAS.

Η τρέχουσα Γραμματεία αποτελείται από τους:

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

Πρόεδρος CSR HELLAS

Εκπρόσωπος Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γενικός Διευθυντής

ΣΕΒ ΒΙΑΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

Εκπρόσωπος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

ΠΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκπρόσωπος του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. για την Εταιρικη Υπευθυνότητα

ΡΑΝΙΑ ΣΟΥΛΑΚΗ

Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου ΕΛΠΕ