ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – EIB)

Περιγραφη

Ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – EIB) σχετικά με το θέμα της Αειφόρου Χρηματοδότησης (Sustainable Finance) και τις σχετικές με αυτό εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία για την Κοινωνία των Πολιτών (Civil Society Division) της Τράπεζας ενημερώνει ότι η Ομάδα Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Αειφόρο Χρηματοδότηση (EU Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)) δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου 2019 τις παρακάτω τρεις νέες εκθέσεις με τις συστάσεις της για τον τρόπο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Commission’s action plan on financing sustainable growth) το οποίο είχε δημοσιοποιηθεί τον Μάρτιο 2018.

  • τελική έκθεση για το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ για τις φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες (report on the EU taxonomy), συνοδευόμενη από σύντομο οδηγό χρήσης.
  • τελική έκθεση για το Πρότυπο Πράσινων Ομολόγων της ΕΕ (report on the EU Green Bond Standard)
  • και ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς (benchmarks) για το κλίμα (interim report on Climate benchmarks).

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επίσης τις νέες, μη δεσμευτικές, κατευθυντήριες οδηγίες προς τις εταιρίες σχετικά με τη δημοσιοποίηση αναφορών τους σε σχέση με το κλίμα (guidelines for companies on how to report climate-related information), οι οποίες βασίζονται στην έκθεση της TEG του Ιανουαρίου 2019.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων τύπου, των σύντομων περιλήψεων (short summaries) και των ενημερωτικών πινάκων με στοιχεία (fact sheets), διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ολο το Θεσμικο Πλαισιο

Categories: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Έτη: 2019.
Προέλευση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ.