ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Communication from the Commission)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 26 Ιουνίου 2017, κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τις εταιρείες να δημοσιοποιούν συναφείς μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες με συνεπή και συγκρίσιμο τρόπο. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η εταιρική διαφάνεια και οι επιδόσεις, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να υιοθετήσουν μια πιο βιώσιμη επιχειρηματική προσέγγιση.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για υποβολή εκθέσεων βάσει των σημερινών απαιτήσεων  δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και θα προωθήσουν την έξυπνη επιχειρηματική λογοδοσία. Οι διαφανείς επιχειρήσεις αποδίδουν καλύτερα μακροπρόθεσμα, απολαμβάνουν χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, προσελκύουν και διατηρούν ταλαντούχους υπαλλήλους και τελικά επιτυγχάνουν. Οι σωστά ενημερωμένες επιχειρήσεις και επενδυτικές αποφάσεις έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να οδηγήσουν σε επιτυχία.

Η δημοσιοποίηση των κατάλληλων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι επίσης ένα ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης. Αυτό βασίζεται στον στόχο της Επιτροπής να αναπτύξει μια συνολική και ολοκληρωμένη στρατηγική στην Ένωση για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (Sustainable Finance), ως μέρος της Ένωσης για τις Κεφαλαιαγορές (Capital Markets Union initiative).

Η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών θα συμπληρώσει τους ήδη υφιστάμενους κανόνες της Ένωσης σχετικά με τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (Οδηγία 2014/95/ΕΕ). Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρέπει να γνωστοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τους κινδύνους και τα αποτελέσματα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, τις πτυχές που αφορούν τους εργαζομένους, καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας και της πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια.

Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εμπειριών από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, την ειδική ομάδα εργασίας για τις χρηματοοικονομικές δημοσιοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα που έχει συσταθεί από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board) και τη διαρκή Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Αειφόρο Χρηματοδότηση (High-Level Group on Sustainable Finance) που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ένωσης για τις Κεφαλαιαγορές (Capital Markets Union initiative). Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι προαιρετικές και δεν επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά ούτε προσθέτουν υπερβολικό διοικητικό φόρτο.

Όλες οι εταιρείες που δημοσιοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες μπορούν να βασίζονται στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, εφόσον το επιθυμούν.

Categories: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Key Words: Εθνικό Θεσμικό.
Έτη: 2017.
Προέλευση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ.