ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ MH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αριθμός Εγκυκλίου 62784 σχετική με Ν.4403/2016 & Ν.4308/2014

Στις 06 Ιουνίου 2017, το Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δημοσιοποίησε την εγκύκλιο 62784, η οποία αποσαφηνίζει θέματα που καλύπτονται από τους Νόμους 4403/2016 & 4308/2014.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αφορά την εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07 Ιουλίου 2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4308/2014. χρόνος και τρόπος σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης και της συνέλευσης των εταίρων.

Η εγκύκλιος αναλύει τα ακόλουθα θέματα σε αντίστοιχες ενότητες:

 • Ενότητα 1 – Ορισμοί και κατάταξη οντοτήτων
 • Ενότητα 2 – Πεδίο Εφαρμογής του νόμου
 • Ενότητα 3 – Σύνταξη ατομικών οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υποχρεωτικά λογιστικά αρχεία κατά περίπτωση
 • Ενότητα 4 – Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • Ενότητα 5 – Έκθεση ελέγχου επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • Ενότητα 6 – Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή/των
 • Ενότητα 7 – Έκθεση (Κατάσταση) Μη χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Ενότητα 8 – Τροποποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Ενότητα 9 – Έκθεση Πληρωμών προς Κυβερνήσεις
 • Ενότητα 10 – Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
 • Ενότητα 11 – Νέες πρόνοιες σχετικά με την σύγκληση Γ.Σ. μετόχων/εταίρων και δημοσίευσης αποφάσεων αυτών
 • Ενότητα 12 – Προβλέψεις άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20 και επιπλέον πληροφόρηση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου
 • Ενότητα 13 – Οδηγίες προς τις Υπηρεσίες

Αξίζει να σημειωθεί πως με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 θεσπίστηκε ένα νέο είδος έκθεσης αναφοράς για τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4308/2014.

Οι οντότητες που εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης και μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που θα περιέχει πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης , των επιδόσεων , της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων της , σε σχέση με περιβαλλοντικά , κοινωνικά και εργασιακά θέματα , το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της οντότητας,

β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η οντότητα σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει,

γ) τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών,

δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της οντότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η οντότητα διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,

ε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων.

Όταν η οντότητα δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, παρέχεται στην μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφής και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση περιλαμβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτιολογημένη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση της οντότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της οντότητας.

Για την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να βασίζονται μεταξύ άλλων στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (the United Nations (UN) Global Compact) το οποίο παρέχει και τη δυνατότητα δημοσιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων μέσω της Έκθεσης Αναφοράς Προόδου (Communication on Progress).

Categories: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Key Words: Εθνικό Θεσμικό.
Έτη: 2017.
Προέλευση: ΕΘΝΙΚΟ.