ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

THESMIKO-EUROPE-2

Περιγραφη

Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 

Πληρης Τιτλος

ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Συντακτης

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Εκδοση

Ιούνιος 2013

Ολο το Θεσμικο Πλαισιο

Categories: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
Έτη: 2013.
Προέλευση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ.