M_DEDDHE

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

O ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2012 μετά από την απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σε εφαρμογή του Νόμου 4001/2011, στο πλαίσιο προσαρμογής στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελεί 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη νομικά, λειτουργικά και διοικητικά από αυτή.
Σκοπός της Εταιρίας είναι η Διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνεπώς ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αρμόδιος για να φθάνει αδιάλειπτα το ρεύμα σε όλη τη χώρα.
Έργο του ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο την πρόσβαση σε αυτό όλων των Χρηστών δικτύου (δηλ. των παραγωγών και των καταναλωτών) και όλων των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όλους τους Χρήστες του Δικτύου και τους Προμηθευτές, με διαφάνεια και αμεροληψία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας, πάντοτε με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ο ΔΕΔΔΗΕ διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε παραπάνω από 7,4 εκατομμύρια καταναλωτές, το συνολικό μήκος των δικτύων που διαχειρίζεται ξεπερνά τα 236.000 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 6 φορές ο γύρος της γης και με βάση τον αριθμό των πελατών και το μήκος των δικτύων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρία απασχολεί άμεσα περίπου 7.000 άτομα (τακτικό και έκτακτο προσωπικό) και έμμεσα περίπου 5.000 άτομα, που απασχολούνται στις συνεργαζόμενες εργολαβικές Εταιρίες.
Ο ΔΕΔΔΗΕ συνδέει με ενέργεια κάθε γωνιά της Ελλάδας.

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι συνυφασμένη με την επιδίωξη του ΔΕΔΔΗΕ να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, μέσω της αξιόπιστης και αποδοτικής Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Με αυτή την αφετηρία, ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει ως βασικούς πυλώνες την κοινωνία, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον, καταβάλλοντας προσπάθεια για την κατανομή ισομερώς του ενδιαφέροντος σε αυτούς τους κεντρικούς άξονες, για συνεργασίες πολλών επιπέδων.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασιστική είναι η συμβολή της Εταιρίας στην ενσωμάτωση της διεσπαρμένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα Δίκτυά της. Οι επενδύσεις σε «έξυπνα Δίκτυα» που υλοποιεί o ΔΕΔΔΗΕ, επιτρέπουν τη μεγαλύτερη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και στη συνεπαγόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Σταθερή επιδίωξη, αποτελεί η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Δικτύων Διανομής και η εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω του συνεχούς περιορισμού των απωλειών ενέργειας του Δικτύου, της προσεκτικής σχεδίασης και κατασκευής τους, των επιλεγμένων υπογειώσεών τους κυρίως σε αστικές περιοχές και της συστηματικής χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.
Σε συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και άλλους αρμόδιους φορείς, ο ΔΕΔΔΗΕ φροντίζει για την προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού πλούτου της χώρας, προχωρά σε δράσεις όπως το κλάδεμα των δέντρων και ο καθαρισμός της παρεδάφιας βλάστησης των Δικτύων και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων του.
Τέλος, ο ΔΕΔΔΗΕ στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και γνώσεων του προσωπικού του, μέσω ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετοχής σε κάθε είδους επιμόρφωση, ενώ παράλληλα μεριμνά διαρκώς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΑΚΟΥ

Διευθύντρια Γραφείου Διοίκησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΜΟΥΡΗ

Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

A-Z: Δ_δ.
Γεωγ.Περιοχές: 2.Αττική.
Ετ.Μορφή: A.E..
Κλάδος: Ενέργεια & Υποδομές and Ηλεκτρισμός.
Οργανισμός: ΔΕΔΔΗΕ.
Τύποι Μελών: ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ.